Nowe podmioty zobowiązane do zgłoszenia do CRBR

Od 31 października do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zostały zobowiązane nowe podmioty. Dotyczy to m.in. spółek partnerskich, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

 

CRBR i beneficjent rzeczywisty – o co chodzi?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to rejestr prowadzony przez Ministerstwo Finansów, w którym są gromadzone dane o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

 

        Uwaga!
W sytuacji gdy nie można określić beneficjenta rzeczywistego w podmiocie zobowiązanym w celu zgłoszenia do CRBR to należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze.

 

Kto został zobowiązany do zgłoszenia do CRBR od 31 października 2021 r.?
Wraz z końcem października dotychczasowa lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR została rozszerzona o:

 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.

 

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia?

Powyższe podmioty wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.
Natomiast dla podmiotów, które dokonają wpisu do KRS po 30 października 2021 r. termin na dokonanie zgłoszenia do CRBR wynosi 7 dni od wpisania do KRS.
W przypadku trustów terminy te stosuje się odpowiednio pod warunkiem spełnienia warunków określonych powyżej.

 

Kara za niedokonanie zgłoszenia
Za nie wypełnienie obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego we wskazanych terminach oraz za podanie nieprawdziwych danych grozi kara pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

 

Jak można dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie za pośrednictwem strony Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.